ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (cpv 33182220-7 Καρδιακές βαλβίδες)

line

27/04/2021

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) έχουν αναρτηθεί για 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ οι Τεχνικές Προδιαγραφές  για τη  διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας του είδους ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (cpv 33182220-7 Καρδιακές βαλβίδες), για την κάλυψη των αναγκών  του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ