Περίληψη της υπ΄αριθμ. 52/2024 Διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων αερόψυκτων ψυκτών για το Κέντρο Αίματος και το κτήριο ΤΕΙ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (cpv:42500000-1 «Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού» και cpv:45331231-4 «Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ψύξης») για την κάλυψη των αναγκών του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

line

22/05/2024