ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 02/2020_ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 2ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑMPHOTERICIN B PD.SOL.INF. 50MG

line

18/05/2021