ΗΜ 003/2022 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΑΡΚΑΣ Τhermo Scientific) ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

18/11/2022

— ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ-- 

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.