ΗΜ 009/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ

line

18/11/2022

— ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ-- 

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.