ΗΜ-009/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ

line

18/11/2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 08-12-2022

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.