ΗΜ 010/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΓΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΙΤ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

line

14/11/2022

  • – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ — 

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.