ΗΜ 024/2022 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Α’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

07/12/2022

— ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ — 

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.