ΗΜ 027/2022 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

20/12/2022

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/01/2023

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.