ΗΜ-001/2023 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ(3) ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Νο9 (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

line

10/01/2023

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 25/01/2023

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.