ΗΜ 004/2023 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Νο6 (ΤΕΙ) ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

19/01/2023

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 13/02/2023

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.