ΗΜ 034/2023 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

31/03/2023

  •  – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ --

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.