ΗΜ 035/2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ(CO2) ΓΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΠ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

10/04/2023

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 28/04/2023 

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.