ΗΜ 044/2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

line

04/07/2023

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ —

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.