ΗΜ 048/2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. ΚΗΗ 6476 (FIAT DUCATO) ΟΧΗΜΑΤΟΣ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

17/07/2023

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/07/2023

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.