ΗΜ 055/2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΠ

line

29/12/2023

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.