Α' Παθολογική Κλινική

line

Καθηγητής - Διευθυντής: Ζεμπεκάκης Παντελής

Περιλαμβάνονται οι εξής μονάδες:

 • Α' Παθολογική Κλινική
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 • Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
 • Μονάδα Ασηπτης Νοσηλείας
 • Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
 • Εργαστήρια Α' Παθολογικής Κλινικής

 

Σύνθεση

Η Α΄ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές  και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Παθολογίας. Η Κλινική συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα, μονάδες και εργαστήρια:

 1. Εσωτερικής Παθολογίας
 2. Νεφρολογίας
 3. Γαστρεντερολογίας
 4. Αιματολογίας
 5. Λοιμωξιολογίας
 6. Ενδοκρινολογίας και μεταβολισμού
 7. Αρτηριακής Υπέρτασης
 8. Ρευματολογίας
 9. Ανοσολογίας
 10. Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων
 11. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 12. Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
 13. Μονάδα Ασηπτης Νοσηλείας ουδετεροπενικών  ασθενών
 14. Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και δρεπανοκυτταρικής νόσου
 15. Διαβητολογικό Κέντρο
 16. Ομώνυμο Κλινικό Εργαστήριο της Α΄Παθολογικής Κλινικής
 17. Εργαστήριο Κλινικής και μοριακής ενδοκρινολογίας
 18. Εργαστήριο Λοιμώξεων  και κλινικής φαρμακοκινητικής
 19. Νεφρολογικό  Εργαστήριο
 20. Εργαστήριο  Αρτηριακής Υπέρτασης
 21. Αιματολογικό Εργαστήριο
 22. Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο-ενδοσκοπήσεις

Σκοπός

Η Α΄Παθολογική Κλινική έχει ως σκοπό:

 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών  της Ιατρικής Σχολής καθώς και των άλλων Σχολών και Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής όπως αυτά απορρέουν από την σύνθεση της Κλινικής όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
 2. Την κάλυψη  νέων κλινικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών αναγκών των ασθενών με προβλήματα παθολογίας και των επί μέρους ειδικοτήτων της.
 3. Την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 4. Την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 5. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.
 6. Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.
 7. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, όσον αφορά ερευνητικά προγράμματα, ανταλλαγή γνώσεων, εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού.
 8. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων ή άλλων εκπαιδευτικών επιστημονικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού, των υπολοίπων Κλινικών του Νοσοκομείου αλλά και άλλων πανεπιστημιακών νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 9. Την εκπόνηση και εκτύπωση έντυπων μονογραφιών και βιβλίων για την ενημέρωση σε θέματα παθολογίας.

Ειδικότερα, το έργο της Α΄Παθολογικής Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό.

 1. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, των μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, των ειδικευομένων ιατρών της παθολογίας, νεφρολογίας, αιματολογίας, γαστρεντερολογίας, ρευματολογίας, ενδοκρινολογίας, των εξειδικευομένων της λοιμωξιολογίας καθώς και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υπηρεσιών υγείας.
  Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική και γίνεται από τα μέλη ΔΕΠ ή με την ευθύνη των μελών ΔΕΠ της Κλινικής.
  Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων, την παρακολούθηση ενδιαφερόντων περιστατικών και τη βιβλιογραφική ενημέρωση.
  Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την άσκηση των φοιτητών τόσο στην εκτίμηση των πασχόντων ασθενών, όσο και στην εφαρμογή ιατρικών πράξεων και τεχνικών επί των ασθενών των διαφόρων τμημάτων της Κλινικής.
  Όλα τα μαθήματα και οι ασκήσεις των φοιτητών γίνονται κατ' εφαρμογή του ισχύοντος εκάστοτε προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής.
  Η εκπαίδευση των ειδικευομένων και των μετεκπαιδευομένων  ιατρών είναι θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα  στα οποία διδάσκονται θέματα παθολογίας ή των επί μέρους ειδικοτήτων της παθολογίας, αντίστοιχα προς το αντικείμενο  της ειδικότητας την οποία λαμβάνουν όπως η αιματολογία, η νεφρολογία, η γαστρεντερολογία, η ενδοκρινολογία, η ρευματολογία και για τους εξειδικευόμενους η λοιμωξιολογία. Η θεωρητική εκπαίδευση εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή των ιατρών σε ιατρικά σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνει η Κλινική.
  Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την εκτίμηση, παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών με συμμετοχή στις επεμβατικές και μη πράξεις και τεχνικές επί των ασθενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο περί ειδικότητας του Ε.Σ.Υ.
  Η εκπαίδευση των εξειδικευομένων της λοιμωξιολογίας είναι θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική περιλαμβάνει  μαθήματα στα οποία διδάσκεται η λοιμωξιολογία, βιβλιογραφική ενημέρωση, συζήτηση και ανάλυση κλινικών περιστατικών. Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει τη συμμετοχή των εξιδικευομένων στην διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με προβλήματα λοιμώξεων,, χειρισμό ασθενών με AIDS και σε όλες τις εργαστηριακές πρακτικές, επεμβατικές και μη μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας.
 2. Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει των εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές του Πανεπιστημίου καθώς και την εκπόνηση πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών.  Η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Κλινικής και γίνεται με την έγκριση  και επίβλεψη του Διευθυντή της Κλινικής, με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης και τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.
 3. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την εργαστηριακή διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην Κλινική και τις ειδικές μονάδες ή παρακολουθούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία και το Τμήμα Επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου, στο οποίο είναι ενταγμένη η Κλινική.
  Τα μέλη ΔΕΠ και οι λοιποί ιατροί της Κλινικής συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ιατρούς, τους εξειδικευόμενους και ομάδες φοιτητών κατά το πρόγραμμα  εκπαίδευσής τους, επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, αντιμετώπιση, εφαρμογή και παρακολούθηση της πορεία της ασθένειας και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την νοσηλεία των ασθενών.
  Στις επισκέψεις αυτές, στις οποίες παρίστανται οι υπεύθυνοι των τμημάτων ή μονάδων της Κλινικής καθώς και ο Διευθυντής, συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα των ασθενών με σκοπό την απόκτηση γνώσης και την αρτιότερη προσφορά στην προαγωγή της υγείας των ασθενών.