Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

line

Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας, και συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης συστάθηκε σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου, (άρθρο 5 ΦΕΚ 174/Β/31.1.2013), και υπάγεται απευθείας στο Διοικητή.
Ν. 3868/31-7-2010 (Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α΄./3-8-2010) παρ. 2, του άρθρου 8
Ν. 3329/2005(Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄./4-4-2005) παρ. 8, περ. 1 και 21, του άρθρου 7

Σκοπός του είναι η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του Νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας.

Στόχος του είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των χρηστών των υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την συμμετοχή του σε προληπτικές δράσεις και διορθωτικές ενέργειες για συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε οικονομίες κλίμακας, με την οργάνωση και διοικητική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου, με την κατάρτιση σε ετήσια βάση ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Στρατηγική του είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργαζομένων του Νοσοκομείου σε συστήματα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας με την οργάνωση και υλοποίηση εκπαίδευσης σε θέματα ποιότητας, η εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε όλα Τμήματα-Κλινικές του Νοσοκομείου, η Πιστοποίηση Κλινικών - Τμημάτων του Νοσοκομείου σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, η εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Νοσοκομείο, η Διαπίστευση του Νοσοκομείου σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα.

Οι αρμοδιότητες όπως αναφέρονται στο άρθρο 14 του Οργανισμού του Νοσοκομείου είναι :

 1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών των Νοσοκομείων.
 2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο Υπηρεσίες του νοσοκομείου καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρα της αποδοτικότητας
 3. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:
  1. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,
  2. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους,
  3. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω.
 4. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι εξής:
  1. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου.
  2. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας.
  3. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.
  4. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
  5. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων εργασίας.
  6. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.
  7. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης ? Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των.
  8. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα.
  9. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης που να απευθύνονται στον ασθενή, στους συνοδούς και σε οργανισμούς της Τοπικής Κοινωνίας.
  10. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο.
  11. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.
  12. Η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
  13. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου.
  14. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.
  15. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από Ελληνικές ή διεθνείς πηγές.
  16. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
  17. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.